Select Language:


Log In Email

Frequently Asked Questions (FAQ)

 • SLC/SEE तर्फको मार्कसिट र सर्टिफिकेट २/२ प्रति फोटोकपी
 • +2 तर्फको ट्रान्सकिप्ट र सर्टिफिकेट २/२ प्रति फोटोकपी
 • +2 तर्फको Original Migration
 • Provisional Certificate को १ प्रति फोटोकपी
 • Supplementary भए त्यसको पनि १ प्रति फोटोकपी
 • ड्रेस लगाएको ३ प्रति फोटो
 • एस.एल.सी. र +२ को सिम्बोल नं.
 • त्रि.वि. रजिष्ट्रेशन नं.
 • नियमित विद्यार्थीको हकमा अघिल्लो तहको सिम्बोल नं.
 • आशिंक परीक्षार्थीको हकमा अघिल्लो वर्षको सिम्बोल नं.
 • हाल सालै खिचेको दुई प्रति फोटो
Back to top