Select Language:


Log In Email

Notice & Events

४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्ष २०७९ आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना |

2081/2/24

४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्ष २०७९ आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना |.

.

Back to top